10 Best Sunset Points In India 

10. Dal Lake, Srinagar

9. Umiam Lake, Meghalaya

8. Varkala, Kerala

7. Ghats of Varanasi

6. Radhanagar Beach, Havelock Island, Andaman

5. Fort Kochi

4. Leh, Ladakh

3. Palolem Beach, Goa

2. Taj Mahal, Agra

1. The Sunset View Point in Kanyakumari, Tamil Nadu