10 Healthy And Delicious Soups From Japan

10. Zosui

9. Zōni

8. Kenchinjiru

7. Noodle Soups

6. Butajiru

5. Miso Paste

4. Misoshiru

3. Dashi

2. Sumashijiru

1. Shirumono