Top 10 Dishes To Have Near Akshardham

10. Chocolate Shake At Mantoo’s

9. Burfi At Mahavir Sweets

8. Mantoos Special Chicken Burger At Mantoo’s

7. Veg Manchurian At Thakur Ji Bakers

6. Mantoos Special Veg Burger At Mantoo’s

5. Haiderabadi naan at Thakur Ji Bakers

4. Paneer Roll At Thakur Ji Bakers

3. Plain Sandwich At Haldiram’s

2. Aloo Pyaaz Parantha At Haldiram’s

1. Dal Kachori At Haldiram’s